درباره الکتروشوک

مکانیسم شوک الکتریکی:

در فاصله چند هزارم ثانیه انرژی الکتریکی با ولتاژ بالا تخلیه کرده که باعث دپولاریزاسیون تمام سلولهای قلبی شده وسپس رپولاریزاسیون وبدنبال ان به گره سینوسی اجازه ضربان سازی داده میشود

دفیبریلاسیون

دیس ریتمی: تاکی کاردی بطنی بدون نبض-فیبریلاسیون بطنی
وارد کردن مقدار زیاد انرژی به سلول قلبی که بصورت غیر سینکرونایز تخلیه میشوددر دیس ریتمی که بیمار نبض ندارد و تاکی کارد است در موارد اورژانسی بکار میرود
کاردیو ورژن
وارد کردن شوک الکتریکی سینکرونایز (هماهنگ با کمپلکس بطنی) با انرژی کمتر جهت ختم دیس ریتمی در موارد غیر اورژانس را به ان کاردیوورژن گویند
در دیس ریتمی :تاکی کاردی بطنی با نبض-تاکی کاردی فوق بطنی- فیبریلاسیون دهلیزی- غیر قابل درمان با دارو
اندیکاسیون الکتروشوک

· ختم تاکی اریتمی مقاوم به درمان

· ختم تاکی اریتمی بطنی و فیبریلاسیون بطنی

· دیس ریتمی ها با اختلال همودینامیک مقاوم به درمان

· در برادی اریتمی و اسیستول شوک معنی ندارد

روش انجام شوک الکتریکی

انتخاب پدال مناسب
محل قرار گیری صحیح پدال
تماس کافی پدال با قفسه سینه
انتخاب صحیح انرژی
پدال بزرگسالان طول 13 سانتیمتر است و در کودکان 8 و در نوزادان 4 سانتیمتر است
محل قرار گیری پدال یکی ناحیه نوک (اپکس )قلب پنجمین فضای بین دندهای در خط قدامی زیر بغلی(انتریور اگزیلاری)چپ و دیگری در طرف راست استرنوم در دومین فضای بین دندهای در ست زیر کلاویکول در راستای محور الکتریکی قلب
پدال باید با فشاری حدود 11 کیلوگرم (25پوند) روی قفسه سینه فشرده شود و سطح پدال با ژل اغشته گردد تا باعث سوختگی پوست نشود
انتخاب صحیح انرژی الکتریکی (در دیس ریتمیی که بدنبال ان بیمار ارست کرده مانند تاکی کاردی بدون نبض وفیبریلاسیون بطنی باید انرژی بالا 360 ژول شوک داد )
نکات ایمنی

ü باید اطمینان یابیم که دیگران با بیمار و یا تخت بیمار تماس ندارند و شوک را اعلام کنیم

ü بهتر است برای جلوگیری از انفجار جریان اکسیژن را قطع کنیم


کاردیورژن

رضایت نامه از بیمار
بررسی الکترولیت
بهتر است چند ساعت قبل ناشتا باشد
توضیح پروسیجر به بیمار تا اضطراب کم شود
اماده کردن ترالی احیا
مانیتورینگ بیمار
کنترل علائم حیاتی
گاه سلول میوکارد به شوک خوب جواب نمی دهد که باید اصلاح اب و الکترولیت و هیپوکسی و هیپوترمی و اصلاح اسید و باز انجام شود تا شوک بهتر اثر کند
حین شوک با کنترل مانیتور و نبض بیمار احیای قلبی ریوی فراموش نشود
در فیبریلاسیون نرم ابتدا با دادن ادرنالین انرا به فیبریلاسیون خشن تبدیل کرده و سپس شوک میدهیم
سرعت عمل در شوک دادن در فیبریلاسیون بطنی مهم است که باعث نجات بیمار میشود
· علائم برگشت بیمار

بر گشت ریتم سینوسی
برگشت نبض کاروتید
فشار خون کافی
عوارض شوک: امبولی-فیبریلاسیون بطنی-سوختگی پوست
الگوریتم درمان فیبریلاسیون بطنی
کنترل نبض و مانیتورینگ بیمار
در صورت اطمینان دفیبریلاسیون با میزان 360 ژول شوک
در صورت عدم جواب مجدادا شوک
در صورت عدم جواب عملیات احیای قلب ریوی
گرفتن ورید
دادن داروهای انتی اریتمیک مثل لیدوکائین -برتیلیوم ادرنالین
مجدادا شوک
الگوریتم درمان اسیستول

احیای قلبی ریوی
گرفتن ورید
دادن داروی ادرنالین و اتروپین
اینتوبه کردن بیمار
اصلاح اسید و باز
گذاشتن پیس میکر
در صورتیکه اسیستول تبدیل به فیبریلاسیون شد شوک میدهیم

/ 1 نظر / 234 بازدید